top of page

Občanské průkazy a cestovní doklady

PROXIO OPCD je efektivním nástrojem správního řízení vedeného úřadem s rozšířenou působností

Centrální evidence správních řízení vedených dle příslušných zákonů např. pro: Vydání OP, Skončení platnosti OP a Skončení platnosti CD.

Přehled hlavních funkcí

  • evidence kompletních informací o účastnících řízení a dotčených orgánech

  • evidence průběhu správního řízení formou jednotlivých úkonů dle konfigurace s možností hlídání zákonných lhůt plynoucích z jednotlivých úkonů včetně upozornění na uplynutí lhůty

  • evidence námitek, stanovisek a závazných stanovisek jednotlivých subjektů k danému řízení

  • evidence (ne)doložených podkladů, příp. evidence libovolných příloh k danému řízení

  • hlídání existence aktivní datové schránky, příp. doručovací adresy nahlášené na ohlašovně úřadu při odesílání dokumentů do spisové služby

Výhody

  • základní šablony dokumentů jsou součástí dodávaného řešení

  • centralizovaná evidence objektů a subjektů eliminuje duplicity dat a umožňuje sdílet data o objektech a subjektech dalšími aplikacemi

  • rozhraní na MS Outlook usnadňuje plánování jednání

  • automatizovaná kontrola dodržení termínů a lhůt v průběhu řízení včetně vypočtení data nabytí právní moci usnadňuje práci uživatelům

  • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům

Agenda Občanské průkazy a cestovní doklady řeší průběh správního řízení, který vyplývá ze speciálních právních předpisů. K jednotlivým úkonům lze generovat dokumenty z připravených šablon.

bottom of page