top of page

Přestupky

Agenda Správní delikty slouží pro centrální evidenci správních řízení vedených dle příslušných zákonů o přestupcích a správního řádu

Řešení pro celou oblast přestupků a jiných správních deliktů dle příslušných právních předpisů, nástroj pro efektivní vedení správních řízení.

Přehled hlavních funkcí

 • evidence kompletních informací o účastnících řízení a dotčených orgánech

 • zaevidování případu z doručeného podnětu ze spisové služby nebo z moci úřední

 • evidence speciálních údajů dle typu případu

 • evidence průběhu správního řízení formou jednotlivých úkonů dle konfigurace s možností hlídání zákonných lhůt plynoucích z jednotlivých úkonů včetně upozornění na uplynutí lhůty

 • evidence námitek, stanovisek a závazných stanovisek jednotlivých subjektů k danému případu

Výhody

 • okamžitá kontrola všech řízení

 • pravidelná legislativní údržba

 • automatická kontrola dodržení termínů a lhůt v řízení, včetně vypočtení data nabytí právní moci

 • základní šablony dokumentů jsou součástí dodaného řešení

 • integrace se spisovou službou, ERP systémem a DMS

 • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům

 • ověření dat subjektů v základních registrech

Agenda Správní delikty řeší správní řízení, které je vedeno vždy v rámci konkrétního případu jako “Přestupky” nebo “Jiné správní delikty”. Eviduje údaje o spáchání skutku, vč. skutkových podstat, sankcí a seznamu poškozených, vč. výše škody a průběhu řízení.

bottom of page