top of page

Řízení záměrů

Agenda Řízení záměrů pomáhá organizacím veřejné správy připravovat, plánovat a realizovat velké množství projektů a investičních akcí

Efektivní řízení záměru, od jeho přípravy po dokončení, s koordinací dílčích kroků napříč celou organizací.

Přehled hlavních funkcí

 • evidence záměrů organizace

 • evidence majetkových dopadů a souvislostí záměrů s majetkem organizace

 • podpora životního cyklu záměru a schvalovacího workflow

 • jednotná metodika pro správu a evidenci záměrů

 • příprava kompletních podkladů pro tvorbu a úpravu rozpočtu organizace

 • podpora pro tvorbu usnesení

 • podklady pro přípravu a uzavírání smluv

Výhody

 • poskytování informací pouze kompetentním pracovníkům

 • provázanost jednotlivých akcí záměrů s konkrétním rozpočtem

 • dostupné informace pro zdokumentování obsahové, finanční a časové stránky záměru

 • sdílení informací s rozpočtem, veřejnými zakázkami, smlouvami a majetkem

 • integrace s ekonomickým systémem

 • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům

Agenda Řízení záměrů eviduje návrhy záměru včetně informací o podmínkách realizace a předběžném finančním a časovém plánu. Jednotlivé návrhy záměrů mohou podléhat elektronickému schválení. Pro schválené záměry je možné vytvořit podrobný rozpad na jednotlivé příjmové, výdajové a dotační akce s časovým i finančním plánem.

bottom of page