top of page

Správa a evidence majetku

PROXIO SEM zajišťuje centrální evidenci nemovitých, i movitých objektů v majetku organizace

Evidence parcel, budov, domů, bytů a nebytových prostor, úseků inženýrských sítí, staveb neevidovaných v katastru nemovitostí, ale také realizace procesů nakládání s majetkem.

Přehled hlavních funkcí

 • centrální evidence a správa objektů (parcely, budovy, byty, nebytové prostory, …)

 • evidence všech druhů objektů (nemovitý majetek, dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek, operativní technická evidence)

 • evidence vlastního, svěřeného i svěřovaného majetku

 • realizace úkonů nakládání s objekty (uzavírání smluv, tvorba protokolů apod.).

 • podpora procesu inventarizace objektů

 • sledování nákladů a výnosů

 • provázanost dat o objektech s GIS

 • provázanost s daty katastru nemovitostí

 • odepisování majetku

 • pasportizace

Výhody

 • možnost využití v rámci organizace, nebo i pro zřizované či příspěvkové organizace

 • kompletní pokrytí procesů správy a evidence majetku

 • kompletní historie záznamu o objektech v čase

 • podpora rozhodovacích procesů a plánování

 • zlepšení přehledu o vlastněných či spravovaných objektech

 • soustředění veškerých informací o objektech v jedné evidenci

 • trvalá aktuálnost evidence díky propojení s ostatními částmi systému (ISZR)

 • snadná a okamžitá dostupnost informací o objektech pro všechny oprávněné uživatele

 • možnost exportu dat do HTML, XLS, TXT, XML a DOC

Agenda Správa a evidence majetku řeší procesy nakládání s majetkem, tj. uzavírání nabývacích a pozbývacích smluv, tvorba svěřovacích protokolů, investičních záměrů a promítnutí důsledků těchto procesů do vlastní evidence objektů.

bottom of page