top of page

Veřejné shromažďování

Agenda Veřejné shromáždění slouží pro centrální evidenci řízení vedených dle zákona o právu shromažďování

Správní řízení vedené úřadem s rozšířenou působností s nástroji pro efektivní vedení těchto řízení.

Přehled hlavních funkcí

  • zaevidování případu na základě doručeného podnětu ze spisové služby nebo z moci úřední

  • evidence kompletních informací o účastnících řízení a dotčených orgánech

  • evidence speciálních údajů dle typu případu

  • evidence průběhu správního řízení formou jednotlivých úkonů dle konfigurace s možností hlídání zákonných lhůt plynoucích z jednotlivých úkonů včetně upozornění na uplynutí lhůty

  • evidence námitek, stanovisek a závazných stanovisek jednotlivých subjektů k danému řízení

Výhody

  • automatická kontrola dodržení termínů a lhůt v řízení, včetně vypočtení data nabytí právní moci

  • centralizované evidence objektů a subjektů eliminuje duplicity dat a umožňuje data sdílet dalšími aplikacemi

  • základní šablony dokumentů jsou součástí dodaného řešení

  • integrace se spisovou službou, DMS a GIS

  • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům

Agenda Veřejné shromáždění eviduje specifické údaje žádosti jako je místo shromáždění, termín a doba shromáždění, počet účastníků případně trasa průvodu shromáždění a následně průběh a výsledek povolovacího řízení.

bottom of page