top of page

Sociální agendy

PROXIO SA podporuje efektivní vyřízení agend v sociální oblasti, v působnosti obecních a krajských úřadů

Soubor správních agend pro práci v oblastech Sociálně právní ochrany dětí, Sociální prevence a pomoci a Sociálních služeb.

Přehled hlavních funkcí

 • centrální evidence rejstříků v rozsahu směrnice MPSV č. j.: 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013 (Rejstříky Om + pomocné evidence, Nom, A, P, EV, OP, PPD, JPM)

 • evidence Žádostí o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů, Žádost o svěření dítěte do péče budoucích pěstounů a Výchovná opatření (§ 13 zákon č. 359/1999 Sb.)

 • evidence osob ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody, Evidence osob vykonávajících obecně prospěšné práce

 • dále agendy Sociální pohřeb, Opatrovnictví fyzické osoby (včetně peněžního deníku), Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění, Stanovení úhrad za stravu a péči, Vydání parkovacích průkazů ZPO

Výhody

 • kontrola kompletnosti předkládaných podkladů k řízení

 • okamžitá kontrola stavu všech řízení

 • automatická kontrola dodržení termínů a lhůt v řízení, včetně vypočtení data nabytí právní moci

 • integrace se spisovou službou úřadu a DMS

 • ověření dat subjektů a objektů v základních registrech

 • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům

 • pravidelná legislativní údržba

Sociální agendy je možné implementovat jako celek nebo pouze vybrané oblasti. Implementace je realizována po provedení analýzy technických a organizačních podmínek zákazníka a přizpůsobena jeho specifickému prostředí.

bottom of page