top of page
Návrhová plocha 1.jpg

PROXIO
SOCIÁLNÍ AGENDY

Soubor správních agend pro práci v oblastech sociálně-právní ochrany dětí, sociální prevence a pomoci, sociálních služeb.

O PRODUKTU

ikony_web-15.png

Potřebujete podpořit pracovníky sociálního odboru ve výkonu činnosti?

ikony_web-16.png

Potřebujete umožnit práci
z kanceláře, homeofice
i v terénu?

ikony_web-17.png

Potřebujete podpořit elektronické vedení spisu
s automatickým generováním sestav a dokumentů?

Využijte softwarové řešení PROXIO – Sociální agendy. Jedná se o soubor správních agend pro práci referentů v oblastech sociálně-právní ochrany dětí, sociální prevence a pomoci, sociálních služeb.
 

Řešení splňuje legislativní nároky kladené na vedení této evidence a je dennodenně využíváno na desítkách úřadů.

PILÍŘE ŘEŠENÍ

ikony_web-03.png

Oblast řešení SPOD se zaměřuje na agendy péče o děti a rodinu
v souladu se zákonem
č. 359/1999 Sb.
, o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Podporuje terénní práci, kuratelu pro děti a mládež
i náhradní rodinnou péči.

ikony_web-02.png

Oblast řešení Sociální agendy se zaměřuje především na prevenci a pomoc dospělým klientům, rodinám s dětmi, seniorům a zdravotně postiženým osobám.

ikony_web-04.png

Elektronické vedení spisu, dokumenty s využitím šablon
a automatickým doplněním informací z evidence
, výstupní sestavy v rozsahu směrnice MPSV. Elektronické schválení dokumentu a el. podpis dokumentů.

Monitor_mobil_web_soc_agendy.png

VÝHODY ŘEŠENÍ

ikony_web-05.png

Shodné uživatelské prostředí pro všechny agendy.

ikony_web-05.png

Podpora vzdáleného přístupu k aplikaci z prostředí mimo úřad, homeoffice nebo v terénu.

ikony_web-05.png

Implementace vybraného rozsahu rejstříků a agend dle požadavků úřadu.

ikony_web-05.png

Integrace agend se spisovou službou úřadu.

ikony_web-05.png

Centralizované řízení přístupových práv k agendám.

ikony_web-05.png

Ověření a aktualizace údajů v IS základních registrů.

ikony_web-05.png

Pravidelná legislativní údržba.

ikony_web-05.png

Propojení s ekonomickým systémem
v části Peněžní deník.

ikony_web-05.png

Odklon činností ze spisové služby do agendového systému.

ikony_web-05.png

Elektronické vedení spisu, dokumenty s využitím šablon a doplněním informací z evidence.

ikony_web-05.png

Elektronické schválení dokumentu
a el. podpis dokumentu.

Vyhody reseni

AGENDY SPOD

Zaměřuje se na agendy péče o děti a rodinu v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Podporuje terénní práci, kuratelu pro děti a mládež i náhradní rodinnou péči.

Vedení spisové dokumentace dítěte a rodiny.

Rejstřík Om + pomocné rejstříky

Rejstřík Opatrovnictví

Vedení spisové dokumentace dítěte z důvodu výkonu Opatrovnictví.

Rejstřík Poručnictví

Vedení spisové dokumentace dítěte z důvodu výkonu Poručnictví.

Rejstřík Nom

Děti, jejich záležitosti vyřizuje úřad na základě dožádání jiného úřadu.

Žadatelé o zprostředkování osvojení.

Rejstřík A

Žadatelé o zprostředkování pěstounské péče.

Rejstřík P

Žadatelé o pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Rejstřík PPD

Rejstřík pečujících osob.

Rejstřík OP

Rejstřík osob v evidenci.

Rejstřík EV

Rejstřík poskytnuté jednorázové pomoci.

Jednorázová pomoc dětem

Rejstřík poskytnuté jednorázové pomoci.

Rejstřík SPOD

Rejstřík hostitelské péče.

Rejstřík HP

Seznam žádostí a žadatelů, průběh řešení žádosti formou úkonů.

Žádost o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů

Seznam žádostí a žadatelů, průběh řešení žádosti formou úkonů.

Žádost o svěření dítěte do péče budoucích pěstounů

Smlouva uzavřená s pěstouny, platnost smlouvy.

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Seznam účastníků, průběh řešení žádosti formou úkonů.

Souhlas s poskytováním ochrany a pomoci dítěti (§ 16b zákon č. 359/1999 Sb.)

Mobilní aplikace, on-line ověření existence dítěte v evidenci úřadu a poskytnutí vybraných informací o dítěti, důvodu zařazení do evidence a o rodině.

Mobilní SPOD

SOCIÁLNÍ AGENDY

Zaměřuje se především na prevenci a pomoc dospělým klientům, rodinám s dětmi, seniorům
a zdravotně postiženým osobám
.

Kompletní evidence sociální situace klienta (finance, dluhy, majetek, zdraví, omezení, …), správa finančních prostředků opatrovance v Peněžním deníku.

Opatrovnictví fyzické osoby vč. Peněžního deníku

Evidence vydaných/vrácených parkovacích průkazů pro osoby ZTP, dokument o předání průkazu, tisk průkazu.

Vydání parkovacích průkazů pro OZP

Evidence klienta, poskytnuté pomoci, popis trestu a průběhu výkonu trestu.

Evidence osob ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody

Sociální pohřeb

Evidence zesnulého, průběh řešení případu od počátku až po žádost o úhradu prostředků na MMR, správa finančních prostředků v Peněžním deníku.

Evidence klienta, poskytnuté pomoci, záznam úkonů.

Evidence klientů sociálního pracovníka

Správní řízení o určení zvláštního příjemce dávky, účastníci řízení, průběh řízení, dokumenty.

Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

Správní řízení o stanovení úhrady, účastnící řízení, průběh řízení, dokumenty.

Stanovení úhrady za stravu
a péči

Seznam uzavřených smluv, smluvní strany, období platnosti smlouvy.

Evidence smluv dle § 91 odst. 6 zákona č.108/2006 Sb.

Seznam žadatelů o byt, aktuální situace žadatele, bodové hodnocení žádostí, pořadníky, seznam uzavřených smluv.

Žádost o byt v DPS + Smlouva na Žádost o byt v domově pro seniory + Smlouva

Seznam žadatelů o „startovací“ bydlení, bodové hodnocení žadatelů.

Evidence klientů pro přidělení ubytovací buňky

Seznam sociálních bytů vč. stavu pronájmu, evidence nájemních smluv.

Agenda sociálních bytů vč. evidence bytů

Evidence klientů, průběh výkonu OPP, vykonané práce, dokumenty.

Obecně prospěšné
práce

Evidence klientů a vydaných karet, plánování transportů, mobilní aplikace pro řidiče

Senior taxi

PŘIPRAVUJEME

ikony_web-05.png

Aktualizaci řešení na základě novelizace zákona č. 359/1999 Sb.

ikony_web-05.png

Zaopatřovací příspěvek dle §50b a §50c zákona č.  359/1999 Sb.

ikony_web-05.png

Agenda sociální práce v oblasti opatrovnictví

ikony_web-05.png

Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění z pohledu úřadu, který je ustanoven zvláštním příjemcem

Oblast reseni OSPOD
Oblast reseni socialni agendy

NAŠE ŘEŠENÍ VYUŽÍVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ ÚŘADY

mapa_CR_soc_agendy.png

KONTAKT

Budeme rádi, když se nám ozvete, sociální agendy nás baví:

ikony_web-14.png

Radim Bohuslav

Garant řešení Vám pomůže
s orientací v jednotlivých agendách a návrhem vhodného rozsahu řešení pro Váš úřad.

ikony_web-12.png
ikony_web-13.png
kontakt_stejskal-14.png

František Stejskal

Obchodní konzultant Vám pomůže
s financováním projektu, definicí obsahu projektu a přípravou smluvních podkladů.

ikony_web-12.png
ikony_web-13.png
Kontakt
bottom of page