top of page

Vyvlastňovací řízení

Agenda Vyvlastňovací řízení eviduje správní řízení prováděné vyvlastňovacím úřadem a poskytuje nástroje pro jeho efektivní vedení

Centrální evidence správních řízení vedených dle příslušných zákonů o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě.

Přehled hlavních funkcí

  • evidence průběhu správního řízení formou jednotlivých úkonů dle konfigurace s možností hlídání zákonných lhůt plynoucích z jednotlivých úkonů včetně upozornění na uplynutí lhůty

  • prodloužení lhůty k započetí s uskutečňováním účelu vyvlastnění

  • zrušení vyvlastnění

  • evidence námitek, stanovisek a závazných stanovisek jednotlivých subjektů k danému řízení

Výhody

  • základní šablony dokumentů jsou součástí dodávaného řešení

  • centralizovaná evidence objektů a subjektů eliminuje duplicity dat a umožňuje sdílet data o objektech a subjektech dalšími aplikacemi

  • rozhraní na MS Outlook usnadňuje plánování jednání

  • automatizovaná kontrola dodržení termínů a lhůt v průběhu řízení, včetně vypočtení data nabytí právní moci

  • integrace se spisovou službou, DMS a GIS

  • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům

Agenda Vyvlastňovací řízení slouží k evidenci správních řízení vedených dle příslušných zákonů o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě. Obsahuje řadu automatických funkcí a integrací, které zjednodušují práci uživatele.

bottom of page