top of page

Životní prostředí

PROXIO ŽP usnadňuje práci obecních a krajských úřadů v oblasti životního prostředí

Systém pro pokrytí veškerých životních situací, které vyřizuje pracovník úřadu v oblasti životního prostředí, vše v jednom uživatelském prostředí - včetně přestupkových řízení.

Přehled hlavních funkcí

​PROXIO ŽP nabízí procesní a legislativní podporu v oblastech:​

 • Vodní hospodářství

 • Odpady

 • Ochrana ovzduší

 • Ochrana přírody a krajiny

 • Lesy, myslivost a rybářství

 • Zemědělský půdní fond (ZPF)

 • Veterinární péče, rostlinolékařská péče a ochrana zvířat  

 • Lovecké a rybářské lístky

 • Poskytování informací o životním prostředí, EIA (Posuzování vlivů na životní prostředí) a IPPC (Integrovaná prevence a omezování znečištění)

 • Přestupky na úseku životního prostředí

 • Speciální stavební úřad vodoprávní

Výhody

 • průvodce s oporou ve správním řádu

 • systém sám nabízí možné (legislativně správné) alternativy dalšího postupu v řízení

 • jednotlivé oblasti mají společné (stejné) uživatelské prostředí, jsou personálně velmi snadno zastupitelné

 • vnitřní integrace se spisovou službou, DMS a přestupkovou agendou - bez přepínání

 • ověření dat subjektů a objektů v základních registrech

 • okamžitá kontrola stavu vyřízení případu, podílu jednotlivých pracovníků na vyřízení

 • automatická kontrola lhůt k vyřízení, upozornění mailem pracovníkům na blížící se termín vyřízení

 • automatická tvorba Ročního výkazu a automatický přenos údajů do celostátního registru vodoprávní evidence (CRVE)

Agendu Životní prostředí je možné implementovat jako celek nebo pouze jednotlivé vybrané oblasti. Implementace zahrnuje analýzu technických a organizačních podmínek zákazníka a je přizpůsobena jeho specifickému prostředí.

Podporované právní kategorie

 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

 • Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

 • Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

 • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích

 • Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti

 • Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství

 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

bottom of page