top of page
hlavicka_web_katalog produktu.jpg

Proxio Vnitřní správa 

Oblast vnitřní správa zahrnuje soubor komponent systému PROXIO, které nabízejí nástroje pro specifické, často technologické potřeby úřadu a které mohou být s výhodou využity jak jako součást komplexního integrovaného řešení, tak i zcela samostatně.

Patří mezi ně např. Identitní systém EOS, Centrální evidence subjektů, modul pro komunikaci se Základními registry, Řízení požadavků (HelpDesk), operativní evidence KEVIS, GIS nástroj MAPIIO, Usnesení, Elektronická podpisová kniha či DMS. Kromě toho jsou zde zařazeny i manažerské a prezentační nadstavby Reporting BI a INFOGRAF.

Centrální evidence subjektů

PROXIO CES umožňuje komplexní pohled na aktivity subjektů v agendách IS úřadu, s ověřením dat v základních registrech.

Infograf

PROXIO InfoGraf nabízí orgánům veřejné moci novou možnost prezentace stávajících dat jednoduchým a přehledným způsobem.

Operativní evidence KEVIS

KEVIS zpracovává velké množství drobných evidenčních agend a jejich jednotného způsobu vedení.

Správa dokumentů / DMS

PROXIO DMS efektivně spravuje dokumenty z různých oblastí činnosti organizace.

Elektronická podpisová kniha

Řešení je vhodné pro všechny organizace, které chtějí rychle, komfortně a bezpečně elektronicky podepisovat dokumenty.

Komunikace s ISZR

PROXIO XR zajišťuje informačnímu systému úřadu vazbu na základní registry a ověřuje oprávněnost komunikace uživatele s ISZR.

Reporting PROXIO BI

Reporting PROXIO BI je řešení, postavené nad technologií Microsoft Power BI, pro interaktivní vizualizaci, zpracování a vyhodnocení dat z interních i externích systémů organizace. 

Usnesení

Aplikace Usnesení podporuje kompletní soubor činností, které jsou spojeny s agendou porad, zápisů, usnesení a úkolů.

Identitní systém / EOS

PROXIO EOS zajišťuje správu identit a přístupových oprávnění k aplikacím informačního systému.

Mapiio

Mapiio je integrační platforma úřadu pro prezentaci agendových a provozních dat úřadu v mapových podkladech.

Řízení požadavků / HelpDesk

Aplikace MC HelpDesk slouží pro efektivní a rychlou správu požadavků.

bottom of page